Algemene Voorwaarden Creative Contracts

Creative Contracts is een onderdeel van CultuurCollege.

De algemene voorwaarden van CultuurCollege zijn eveneens van toepassing op Creative Contracts.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: elk bedrijf, instelling of particulier die aan CultuurCollege een Opdracht verstrekt en met CultuurCollege een Overeenkomst aangaat;

1.2. Opdrachtnemer: CultuurCollege;

1.3 Deelnemer(s): degene die bij CultuurCollege als zodanig is ingeschreven en een Opleiding volgt;

1.4 CultuurCollege: CultuurCollege V.O.F, gevestigd aan de Vossenstraat 6 (6811 JL) te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder het KvKnummer 62684426.

1.5 Incompany Training: een Opleiding die CultuurCollege verzorgt voor een door Opdrachtgever aan te wijzen besloten groep van Deelnemers;

1.6 Open Training: een Opleiding die voor elke Deelnemer openstaat;

1.7 Opdracht: de opdracht van een Opdrachtgever aan CultuurCollege om een Opleiding te verzorgen waaronder wordt verstaan ten behoeve van werknemers van het betreffende bedrijf of instelling die een Overeenkomst met CultuurCollege aangaat;

1.8 Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht, ook wel aangeduid als samenwerkingsovereenkomst, opdrachtbevestiging of anderszins met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door CultuurCollege;

1.9 Opleiding(en): een door CultuurCollege verzorgde opleiding of training waaronder een Incompany Training en Open Training, her-of bijscholing, cursus, workshop, mbo en/of hbo leergang dan wel enige andere vorm van opleiding;

1.10 Onderwijsmateriaal: opleidings-, les of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook dat wordt gebruikt in het kader van de Opleiding;

1.11 Partijen: CultuurCollege en Opdrachtgever gezamenlijk aangeduid.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van CultuurCollege en op elke met CultuurCollege gesloten Overeenkomst.

2.2. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd door CultuurCollege.

2.4. Indien de Opdrachtgever zorgt voor inschrijving van deelnemers zijnde werknemers, dan verplicht de Opdrachtgever zich jegens CultuurCollege de Algemene Voorwaarden aan die Deelnemer op te leggen.

2.5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Overeenkomst

3.1. Een Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever zich door ondertekening akkoord heeft verklaard met de Overeenkomst en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.2. Ingeval van een Open Training komt de Overeenkomst tot stand door middel van de inschrijving voor een Opleiding die schriftelijk door CultuurCollege wordt aanvaard. Inschrijving vindt plaats (i) per email via het door CultuurCollege verstrekte digitale inschrijfformulier, of (ii) via het inschrijfformulier op de website van CultuurCollege.

3.3. Wijzigingen in de Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en CultuurCollege zijn overeengekomen.

3.4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming van CultuurCollege aan welke toestemming CultuurCollege nadere voorwaarden kan verbinden.

 

Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst

4.1. Een met CultuurCollege gesloten Overeenkomst leidt voor CultuurCollege tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij CultuurCollege zich verbindt om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

4.2. Voorzover CultuurCollege voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de Opdrachtgever, respectievelijk een Deelnemer, is CultuurCollege uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig en/of onvolledig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

4.3. CultuurCollege stelt de inhoud van de Opleiding vast en mag de Opleiding te allen tijde in overleg met de opdrachtgever wijzigen. De Opleiding wordt uitgevoerd conform de richtlijnen zoals aangegeven in de Overeenkomst als het een Incompany Training betreft en op de website als het een Open Training betreft.

4.4. Ingeval van een Incompany Training stellen CultuurCollege en Opdrachtgever in onderling overleg vast op welke locatie de Opleiding door CultuurCollege zal worden uitgevoerd, waarbij geldt dat de locatie zal moeten voldoen aan de door CultuurCollege gestelde (technische) eisen, die aan Opdrachtgever zullen worden meegedeeld. Ingeval van een Open Training bepaalt CultuurCollege de locatie waar deze zal worden uitgevoerd.

4.5. Wijziging van de locatie als gevolg van overmacht geeft Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden.

4.6. CultuurCollege behoudt zich het recht voor een Opleiding via en/ of in samenwerking met derden uit te voeren.

 

Artikel 5 Deelnemers

5.1. CultuurCollege heeft de bevoegdheid een Deelnemer het recht op verdere deelname aan de Opleiding geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, indien CultuurCollege door het gedrag van een Deelnemer belemmerd wordt in de uitvoering van de Overeenkomst, één en ander uitsluitend ter beoordeling van CultuurCollege.

 

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever onthoudt zich, lopende de Overeenkomst, van activiteiten die CultuurCollege bij het uitvoeren van de Overeenkomst kunnen belemmeren of de werkzaamheden van CultuurCollege kunnen doorkruisen.

6.2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de Deelnemers het traject ongestoord kunnen doorlopen.

6.3. Opdrachtgever is, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CultuurCollege, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen op welke wijze dan ook, van het door CultuurCollege ter beschikking gestelde Opleidingsmateriaal.

 

Artikel 7. Annulering en/of verplaatsing van de Opleiding

7.1. Open Training

a) CultuurCollege is gerechtigd om een Open Training voorafgaand aan de aanvang te annuleren indien het aantal aanmeldingen naar het oordeel van CultuurCollege onvoldoende is. In dat geval staat het CultuurCollege vrij om (i) met de Opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende Opleiding op een andere datum, locatie en /of ander tijdstip zal worden gevolgd dan wel (ii) de betreffende Opleiding zonder vergoeding van geleden schade te annuleren. In geval van annulering door CultuurCollege, zal CultuurCollege het reeds door de Opdrachtgever betaalde bedrag voor de geannuleerde Opleiding restitueren.

b) Verplaatsing door CultuurCollege kan uitsluitend geschieden ingeval van overmacht zoals omschreven in artikel 10.

c) Een verzoek van de Opdrachtgever tot annulering en/of verplaatsing van een Open Training, kan schriftelijk en via de mail geschieden. Als moment van ontvangst door CultuurCollege van de annulering en/of verplaatsing geldt in het geval van (i) een aangetekende brief, de datum van de poststempel en (ii) een email: de verzenddatum van de betreffende email. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Open Training, geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals nader bepaald in art. 7.1 sub d.

d) Ingeval van annulering zoals bedoeld in artikel 7.1 lid c geldt het volgende:

  • Annulering kan tot 30 dagen voor aanvang van de Open Training kosteloos geschieden.
  • Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden, mits de Opdrachtgever zelf voor een vervanger zorgt.
  • Bij annulering van een Open Training vanaf 5 dagen voor de training worden de totale kosten van de training in rekening gebracht.

7.2. Incompany Training

a) Annulering en/of verplaatsing van een Incompany Training kan uitsluitend plaatsvinden voordat CultuurCollege met de betreffende Opleiding is aangevangen. Een verzoek van de Opdrachtgever tot annulering en/of verplaatsing kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Als moment van ontvangst door CultuurCollege van de annulering en/of verplaatsing geldt de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging door CultuurCollege. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Incompany Training of andere vorm van Opleiding, geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals nader bepaald in art. 7.2 sub b.

b) Ingeval van annulering en/of verplaatsing zoals bedoeld in artikel 7.2 geldt het volgende:

  • Annulering/verplaatsing door de Opdrachtgever kan tot 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum waarbij Opdrachtgever 10% van de Opleidingskosten aan CultuurCollege is verschuldigd met een minimum van € 50,00.
  • Opdrachtgever is 50% van de Opleidingskosten aan CultuurCollege verschuldigd bij annulering en / of verplaatsing vanaf 30 dagen tot 5 dagen vóór de geplande aanvangsdatum.
  • Opdrachtgever is 100% van de Opleidingskosten aan CultuurCollege verschuldigd bij annulering en/of verplaatsing binnen 5 dagen vóór de geplande aanvangsdatum.

7.3 Digitale training

Bij digitale producten en trainingen, zoals e-learning is geen sprake van annulering en/of verplaatsing.

 

Artikel 8 Betaling

8.1. Alle door CultuurCollege opgegeven bedragen zijn exclusief BTW en kosten zoals verblijfskosten en reiskosten van trainers.

8.2. Met uitzondering van een Open Training, is Opdrachtgever verplicht facturen van CultuurCollege binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de factuur te voldoen. Opdrachtgever is niet bevoegd op deze factuur enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

8.3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is CultuurCollege gerechtigd om vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen.

8.4. Opdrachtgever is ingeval van niet-tijdige betaling, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen wettelijk is vastgelegd.

8.5. Ingeval van een Open Training dient het gehele bedrag voor de aanvangsdatum van de Open Training te zijn voldaan op straffe waarvan de Opdrachtgever direct in verzuim is en de Deelnemer niet langer gerechtigd is deel te nemen aan de Open Training.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is iedere aansprakelijkheid van CultuurCollege uit hoofde van een gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval in rekening is gebracht, danwel tot het factuurbedrag over een periode van 3 maanden indien het een Overeenkomst betreft met een duur van meer dan 6 maanden. De totale vergoeding zal nimmer meer bedragen dan hetgeen uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van CultuurCollege in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

9.2. CultuurCollege aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schadeveroorzakende gedragingen van een Deelnemer. CultuurCollege is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en of schade aan eigendommen van een Deelnemer ongeacht waar de Opleiding plaatsvindt.

9.3. Deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud en strekking van opdrachten die in het kader van de Opleiding moeten worden uitgevoerd. CultuurCollege kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit danwel samenhangend met deze opdrachten noch jegens derden, noch jegens Opdrachtgever.

9.4. Opdrachtgever vrijwaart CultuurCollege voor vorderingen van derden wegens schade als genoemd in artikel 9.3 danwel schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan CultuurCollege onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van CultuurCollege.

9.5 Aansprakelijkheid van CultuurCollege voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en gemist voordeel met betrekking tot niet toegekende subsidies en/of fiscale regelingen is te allen tijde uitgesloten.

9.6 CultuurCollege is niet aansprakelijk voor overschrijding van leveringstermijnen en toegankelijkheid van de digitale leeromgeving t.b.v. het lesmateriaal.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1. In geval van overmacht, als gevolg waarvan de nakoming van de overeenkomst door CultuurCollege blijvend danwel tijdelijk, geheel danwel gedeeltelijk onmogelijk is, heeft CultuurCollege de bevoegdheid de overeenkomst op te schorten danwel te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

10.2. Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, ziekteverzuim van trainers, boycot, bedrijfsstoringen bij CultuurCollege of haar leveranciers, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen, natuurrampen, brand en alle overige omstandigheden als gevolg waarvan nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van CultuurCollege kan worden gevergd.

10.3. CultuurCollege zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren ingeval er sprake is van een overmachtssituatie en mededelen in hoeverre de Overeenkomst kan worden uitgevoerd.

 

Artikel 11 Ontbinding

11.1. De overeenkomst kan door ieder der partijen zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt gebracht, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkings- bevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

11.2. Voorts heeft CultuurCollege het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever danwel een Deelnemer niet naar behoren voldoende medewerking verleent bij de uitvoering van de Overeenkomst, één en ander ter beoordeling van CultuurCollege. Dit altijd in overleg met de Opdrachtgever.

11.3. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door CultuurCollege geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en alle overige gemaakte onkosten.

 

Artikel 12 Geheimhouding

12.1. CultuurCollege verbindt zich tegenover Opdrachtgever tot geheimhouding van alle bedrijfsinformatie die CultuurCollege tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst mocht verkrijgen of heeft verkregen en zal dit opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 13 Auteursrecht

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het samengestelde en verstrekte Opleidingsmateriaal berust bij CultuurCollege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het is Opdrachtgever en/of Deelnemer niet toegestaan dit Opleidingsmateriaal zonder voorafgaande toestemming van CultuurCollege, buiten de Opleiding om, voor welke doeleinden dan ook en op welke wijze dan ook, te gebruiken dan wel ter beschikking te stellen aan derden.

13.2. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

 

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1. Door het aangaan van een Overeenkomst met CultuurCollege wordt aan CultuurCollege toestemming verleend voor (al dan niet automatische) bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal CultuurCollege uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

 

Artikel 15 Overname van personeel

15.1. Het is geen der Partijen toegestaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst alsmede binnen een jaar na beëindiging van de Overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een Overeenkomst in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

Artikel 16 Klachtenregeling

16.1. Eventuele klachten over facturen dienen binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend bij CultuurCollege. Eventuele andere klachten dienen uiterlijk binnen 1 maand na de laatste dag van een Opleiding schriftelijk te worden ingediend bij de directie van CultuurCollege met een omschrijving en onderbouwing van de klacht. Binnen 1 week wordt de klacht in behandeling genomen en volgt een terugkoppeling. Van deze behandeltermijn kan beargumenteerd worden afgeweken. Klachten die niet naar tevredenheid zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan De Geschillencommissie te Den Haag / De Geschillencommissie NRTO. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

16.2. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten ingeval er sprake is van een klacht.

 

Artikel 17 Geschillen

17.1. Alle geschillen, voortvloeiende uit de Overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen voorgelegd worden aan de Rechtbank Gelderland, onverminderd de bevoegdheid van Partijen om over te gaan tot het nemen van conservatoir gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden.

17.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen dat schriftelijk kenbaar maakt aan de andere partij.

17.3 Op alle geschillen, evenals op alle met CultuurCollege aangegane verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Cookie- en privacyverklaring

18.1 Onze cookie- en privacyverklaring is te raadplegen via www.creativecontracts.nl of via deze link.

 

Artikel 19 Vindplaats en wijziging voorwaarden

19.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem en te lezen op de website www.cultuurcollege.nl.

19.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de Overeenkomst.Opgemaakt, Arnhem 26 januari 2018